AV

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van FLYER AG, Schwende 1, CH-4950 Huttwil, Zwitserland

Versie 06/2021

 

I. TOEPASSINGSBEREIK
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in de betreffende versie van toepassing op alle tussen een eindklant en ons gesloten overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, evenals op onze garantiecontracten.   Eventuele andere voorwaarden of andere contractuele bepalingen met onze klanten worden slechts deel van de overeenkomst als wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk erkennen. De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing als wij een bestelling uitvoeren met kennis van afwijkende bepalingen van een klant. U kunt deze algemene verkoopvoorwaarden printen, opslaan of als PDF downloaden.

 

II. AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST
1.    FLYER AG, Schwende 1, CH-4950 Huttwil, is de contractuele partner voor de aankoop van onze apps via een app store en voor alle producten die u via onze shop koopt: 
    https://www.flyer-bikes.com/de-ch    
+41 62 959 55 55

 

2.    De informatie die u via onze website, via een FLYER-app of via ander promotiemateriaal ontvangt, vormt geen bindend aanbod. Een dergelijk aanbod wordt alleen gedaan op basis van uw bestelling. U plaatst een bestelling door te klikken op het invoerveld ‘Opslaan’ (voor gratis diensten of producten) of ‘Opslaan en betalen’. Voor die bestelling ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging, die echter alleen de ontvangst van uw bestelling bevestigt. Na controle van uw bestelling ontvangt u van ons een schriftelijke orderbevestiging. Met de orderbevestiging komt de overeenkomst met ons tot stand. Lees de orderbevestiging daarom zorgvuldig, want ze bevat de details van onze overeenkomst. 

 

Afwijkend van het bovenstaande komt een garantiecontract reeds tot stand door het garantietype te kiezen en te klikken op het invoerveld ‘Opslaan’ (voor onze gratis Flyer Plus-garantie) of ‘Opslaan en betalen’ (voor de Flyer Premium-garantie).

 

3.    Garantieverklaringen en gegarandeerde eigenschappen bestaan alleen als zij uitdrukkelijk als zodanig door ons zijn kenbaar gemaakt of in de productdocumenten als zodanig zijn aangeduid.


III.    LEVERINGSTERMIJNEN EN -DATA 
1.    De leveringstermijnen die wij in de orderbevestiging vermelden, worden bij benadering vastgesteld en kunnen door omstandigheden buiten onze wil (zoals knelpunten in de productie bij onze leveranciers) worden overschreden. In dat geval brengen wij u op de hoogte van een verwachte nieuwe leveringsdatum. Los daarvan hebben wij het recht om deelleveringen te doen als dat redelijk is voor onze klanten. 

 

2.    Onvoorziene, onvermijdelijke gebeurtenissen buiten onze wil (zogenaamde ‘overmacht’) zoals oorlog, opstanden, officiële maatregelen, natuurrampen, vertragingen in het vervoer, arbeidsconflicten, stakingen, gewelddadige onlusten, pandemieën of andere gevallen buiten onze wil, ontslaan ons voor de duur ervan van de verplichting om op tijd te leveren. 

 

3.    Als de leveringen na de in punt 1 genoemde datum worden vertraagd, heeft de klant het recht de overeenkomst te herroepen na het stellen van een redelijke termijn, als de vertraging aan ons te wijten is. 

 

4.    Als een klant in gebreke blijft met de aanvaarding of andere verplichtingen tot medewerking niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, de bestelling voor rekening en risico van de klant op te slaan of de overeenkomst te herroepen na het stellen van een redelijke termijn. 

 

IV.    VERZENDING, VERPAKKING, RISICO-OVERDRACHT
1.    In principe bieden wij voor alle producten verzending aan. Onze softwareproducten ontvangt u door middel van een download.

 

2.    Tenzij anders is overeengekomen, gebeurt de verzending via een passende verzendroute in de gebruikelijke verpakking. U vindt de extra kosten voor verzending in uw winkelwagen. De klant is verantwoordelijk voor de verwijdering van de verpakking.

 

3.    Het risico gaat over op de klant wanneer de bestelde goederen of diensten worden overhandigd. 

V.     EIGENDOMSRECHTEN
1.    Alle grafieken, tekst, foto's, video's en programma's (apps) die u van ons ontvangt of kunt kopen en die op onze website of in andere materialen van ons bedrijf zijn gepubliceerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gepubliceerd, gedecompileerd, gereproduceerd, verspreid, aan anderen ter beschikking worden gesteld of anderszins geheel of gedeeltelijk worden bewerkt, gebruikt of gepubliceerd. Reverse engineering, overdracht of licentiëring is niet toegestaan. 

 

2.    Als u een app van ons koopt, verlenen wij u voor de duur van de met u afgesloten overeenkomst een eenvoudig, niet-overdraagbaar, niet-licentieerbaar recht om de app voor uw privégebruik te gebruiken voor de vormen van gebruik waarvoor onze app is ontwikkeld. Elk verdergaand gebruik, evenals het bewerken of wijzigen, met inbegrip van het verwijderen van auteursrechtvermeldingen of verwijzingen naar onze merken, logo's, CI en bedrijfsinsignes, is verboden. 

 

3.    Het gebruik van onze IP, merken, logo's of andere bedrijfskenmerken is alleen toegestaan met onze voorafgaande toestemming. 

VI.     BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Wij bieden verschillende betaalmethoden aan op onze shoppagina. Als u voor deze betaalmethoden kiest, zijn er geen extra kosten.

 

2.    Tenzij anders is overeengekomen, is elk door u te betalen bedrag (bijv. een aankoopprijs of ook de vergoeding voor de FLYER Premium-garantie) onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek verschuldigd. Bij betalingsverzuim rekenen wij de wettelijke achterstandsrente aan. Als u een betaling niet of niet op tijd verricht, kunnen wij de overeenkomst herroepen als aan de wettelijke bepalingen is voldaan. U ontvangt alle facturen en eventuele creditnota's uitsluitend elektronisch.

 

3.    Totdat wij de aankoopprijs en eventuele extra kosten hebben ontvangen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de goederen voor en een retentierecht met betrekking tot de te verrichten diensten.VII.    ANNULERINGSVOORWAARDEN 

1.    Annuleringsvoorwaarden 
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons, d.w.z. Flyer AG, Schwende 1, CH-4950 Huttwil, +41 62 959 55 55, widerrufsrecht@flyer.ch, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn. 

 

2.    Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten wanneer u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor die terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen u kosten aangerekend worden voor deze terugbetaling. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

 

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. 
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. 

 

3.    Speciale instructies voor digitale producten en downloads 
Wanneer u digitale producten koopt of inhoud downloadt, vervalt uw voornoemde recht op annulering als wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u:
a.    er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij vóór het verstrijken van de annuleringstermijn met de uitvoering van de overeenkomst beginnen; en  
b.    hebt bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat uw annuleringsrecht vervalt wanneer u instemt dat wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen. 

 

VIII.    GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID
1.    Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van gebreken en de overeengekomen kwaliteit hebben op het moment van risico-overdracht. Voor zover wij digitale inhoud aanbieden, informeren wij over updates die nodig zijn om de voorwaarden van de overeenkomst te handhaven. Als een klant een update niet uitvoert ondanks onze informatie, vervalt onze aansprakelijkheid als het gebrek aan het product te wijten is aan het ontbreken van de update. 

 

2.    In het geval van digitale producten beslissen wij hoe de contractuele toestand wordt hersteld in geval van een gebrek bij een digitaal product. Voor alle andere producten hebt u het recht om naar keuze het product te laten vervangen of het gebrek te laten verhelpen. Wij kunnen de uitvoering echter weigeren, wanneer de klant ons de gereclameerde goederen ondanks ons verzoek niet ter controle ter beschikking stelt.
Garantieclaims wegens gebreken die de klant bij het afsluiten van de overeenkomst of bij de inontvangstneming/aanvaarding bekend waren, zijn uitgesloten, tenzij de klant zich zijn rechten uitdrukkelijk heeft voorbehouden.

 

3.    Transportschade ontslaat ons niet van onze wettelijke verplichtingen. Los daarvan vragen wij onze klanten om ons te helpen bij het afdwingen van onze vorderingen op onze expediteurs door eventuele transportschade onmiddellijk te melden (met een foto en beschrijving van het defect). 

 

4.    In geval van lichte nalatigheid aanvaarden wij en onze plaatsvervangers alleen aansprakelijkheid bij schending van een essentiële contractuele verplichting (een essentiële contractuele verplichting is een verplichting die de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u dus normaal gesproken moet kunnen vertrouwen). In dit geval is onze aansprakelijkheid en die van onze plaatsvervangers beperkt tot de vergoeding van aan het contract inherente en voorzienbare schade en kosten. 

 

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de overname van een garantie, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn verder zonder enige beperking aansprakelijk in geval van grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag. 

IX.    SLOTBEPALINGEN
1.    Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht, met name het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

 

2.    U kunt het platform voor de Europese onlinegeschillenbeslechtingsprocedure bereiken via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan dergelijke geschillenbeslechtingsprocedures.