Garantie

Garantieverklaring

1.    Wij bieden eindgebruikers in de EU de volgende fabrieksgarantie op de aankoop van een FLYER e-bike:

 

1.1   FLYER Plus-garantie. De FLYER Plus-garantie termijn gaat in vanaf de datum van de aankoopnota/factuur voor alle nieuwe, door een FLYER-dealer afgemonteerde of, in het geval van onlineverkoop, voor fijnafstelling door de klant voorgemonteerde complete FLYER e-bikes vanaf modeljaar 2021.

 

  • 5 jaar op framebreuk
  • 2 jaar op componenten en elektronica
  • 2 jaar garantie op de accu (restcapaciteit van 60% na 2 jaar of 500 volledige laadcycli, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt; bij gebruik en opladen van de accu volgens de gebruiksaanwijzing)

 

2.    Aanspraken op de garantie moeten door de eindklant onmiddellijk na het optreden van een defect worden ingediend bij een erkende FLYER-dealer, onder overlegging van de aankoopnota/factuur of een ander rechtsgeldig aankoopbewijs.

 

3.   Alvorens over te gaan tot het uitvoeren van garantiewerkzaamheden controleren wij met behulp van een van onze erkende FLYER-dealers of er sprake is van een garantiegeval. Het geven van uitsluitsel duurt maximaal 20 werkdagen.

 

4.   Het verlenen van de garantie vindt naar onze keuze plaats door het defecte onderdeel te repareren of te vervangen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

 

5.   De garantie vervalt als de onderhoudsintervallen vermeld in de gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd of als het onderhoud niet vakkundig is uitgevoerd, waarbij wij ervan uitgaan dat onderhoud door een erkende FLYER-dealer in principe naar behoren is uitgevoerd. Verder zijn de volgende gevallen van garantieaanspraken uitgesloten:

 

5.1   Geen recht op garantie bestaat wanneer er sprake is van slechts geringe afwijkingen van de gegarandeerde kwaliteit die niet van invloed zijn voor de bruikbaarheid van de FLYER e-bike, noch voor schade door normaal gebruik (bijv. krassen op het frame), voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en voor accu's, tenzij hierboven anders staat vermeld.

 

5.2   Van garantie uitgesloten zijn defecten als gevolg van oneigenlijk gebruik van de FLYER e-bike, bijvoorbeeld door overbelading, of als gevolg van het niet of onvoldoende uitvoeren van onderhoud.

 

5.3   Verder aanvaarden wij geen garantieaanspraken in het geval van schade die het gevolg is van reparaties, ombouw, wijzigingen of andere ingrepen die niet door een erkende FLYER-dealer zijn uitgevoerd.

 

5.4   Schade door een ongeval of schade door aantoonbare invloed van derden (bijv. vandalisme), brand of vorst vallen niet onder de garantie.

 

6.   Een verleende garantie leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode, noch tot het ingaan van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor vervangende onderdelen eindigt tegelijk met de garantieperiode van de originele FLYER e-bike.

 

7.   Aanspraken voortkomend uit deze overeenkomst hebben geen invloed op de garantieverplichtingen van de verkoper.

 

Wij wensen u veel plezier met uw FLYER e-bike. Voor vragen over onze garantie kunt u te allen tijde contact opnemen met een erkende FLYER-dealer.

 

Huttwil, juni 2021