Privacyverklaringen

FLYER AG, Schwende 1, 4950 Huttwil

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

Met de hier volgende informatie krijgt u een beknopt overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In de onder deze tekst opgenomen privacyverklaring vindt u uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming.

 

Deze privacyverklaring is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de herziene Zwitserse wet op de gegevensbescherming (DSG). Waar uitdrukkelijk slechts één van de twee wetten van toepassing is, kunt u dit lezen in de privacyverklaring.

 

Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op de Duitse wet op de gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia (TTDSG), gelden deze bepalingen uitsluitend binnen het geografische toepassingsgebied van de TTDSG.

 

Verzameling van gegevens op deze website

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de rubriek ‘Informatie over verantwoordelijke’ van deze privacyverklaring.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons die verstrekt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

 

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij een bezoek aan onze website verzameld door onze IT-systemen. In dat geval gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina opent). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website raadpleegt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

In het kader van de wetgeving die op uw persoon van toepassing is, hebt u op elk gewenst moment het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de oorsprong en de ontvanger, en over het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien hebt u het recht om te vragen dat deze gegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat er een aantekening van betwisting wordt toegevoegd. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, kunt u die toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

 

Over bovengenoemde zaken en bij verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

 

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma's.

 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten onze website bij de volgende provider:

 

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, raadpleging van de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

 

De externe hosting gebeurt met als doel het uitvoeren van overeenkomsten ten opzichte van potentiële en bestaande klanten (art.6, sub 1, letter b Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, sub 1, letter f AVG). Als een desbetreffende toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 6 DSG, art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruik (bijv. device fingerprinting) in de zin van TTDSG omvat. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Onze hoster(s) verwerkt(en) uw gegevens uitsluitend in de mate waarin dit nodig is om zijn diensten te verlenen en te voldoen aan onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

 

Wij werken met de volgende hoster(s):

Plan.Net Suisse AG
Haus der Kommunikation
Heinrichstrasse 267A
CH-8005 Zürich

 

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

 

Volgens de DSG is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst niet verplicht, maar wordt het wel aanbevolen om de gegevensbeveiliging te verbeteren. De verwerkersovereenkomst (AVV) volgens de AVG voldoet aan de vereisten die de AVG stelt aan de orderverwerking.

 

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze webpagina's hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

 

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

Wij wijzen erop dat verzending van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken met zich mee kan brengen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatie over verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens op deze website is:

FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil

Telefoon: +41 62 959 55 55
E-mail: web@flyer.ch

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

 

Vertegenwoordiger volgens art. 27 DSGVO

FLYER Service GmbH
Schänzle 13
DE-71332 Waiblingen

Telefoon: +49 (0)711 73590321
E-mail : datenschutz-eu@flyer.ch

 

Opslagduur

Als er in deze privacyverklaring geen specifiekere opslagduur is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking wegvalt. Als u een rechtmatig verzoek tot wissing indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen wegvallen.

 

Algemene informatie over de juridische basis voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6, sub 6 en 7 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG, of art. 9, sub 2, letter a AVG indien bijzondere gegevenscategorieën overeenkomstig art. 9, sub 1 AVG worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 17, sub 1 letter a DSG/art. 49, sub 1, letter a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 sub 1 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG. Als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van art. 6, sub 1, letter c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, sub 1, letter f AVG. In de volgende paragrafen van deze privacyverklaring vindt u informatie over de juridische basis die in elk afzonderlijk geval van toepassing is.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Eric Drissler
ED Computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4
DE-51149 Köln

Telefoon: +49 221-28887766
E-mail: datenschutz@edcud.de

Opmerking over de gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en over de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet gecertificeerd zijn volgens het DPF

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, en Amerikaanse tools waarvan de aanbieders niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU.

 

Wij wijzen erop dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een niveau van gegevensbescherming heeft dat vergelijkbaar is met dat van Zwitserland/EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger is gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over gegevensoverdracht naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, vindt u in deze privacyverklaring.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken wij samen met verschillende externe instanties. Dat vereist soms ook de overdracht van persoonsgegevens aan deze externe instanties. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensoverdracht aan belastingdiensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben in de zin van art. 6, sub 1, letter f AVG of als een andere rechtsgrond de gegevensoverdracht toestaat. Wanneer we gebruik maken van verwerkers, delen we persoonsgegevens van onze klanten alleen op basis van een geldige verwerkersovereenkomst. In geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Overige rechten van de betrokkene

Afhankelijk van welke wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, hebt u de volgende rechten:

 

Recht van bezwaar tegen verzameling van gegevens in specifieke gevallen evenals tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6, SUB 1, LETTER E OF F VAN DE AVG, DAN HEBT U OP ELK GEWENST MOMENT HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING, STAAT IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, SUB 1, AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, DAN HEBT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT MET INBEGRIP VAN PROFILERING ALS DEZE GEKOPPELD IS AAN DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, SUB 2, AVG).

 

Recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder

In geval van inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar u doorgaans verblijft, uw werkadres of de plaats waar de beweerde inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht op bezwaar geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een derde te laten verstrekken. Als u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dat uitsluitend als het technisch haalbaar is.

 

Informatie, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk gewenst moment recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger hiervan en het doel van de gegevensverwerking, en in voorkomend geval recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Over bovengenoemde zaken en bij verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

 

Toevoeging van aantekening van betwisting

Indien de juistheid of onjuistheid van de betreffende persoonsgegevens niet kan worden vastgesteld, kan de betrokkene verzoeken dat een aantekening van betwisting wordt toegevoegd (art. 32, sub 3 AVG), voor zover dit recht op de betrokkene van toepassing is.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daarvoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. In de volgende gevallen is er sprake van een recht op beperking van de verwerking:

  • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende de periode van deze controle wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u vragen om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar er wel over moeten beschikken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 sub 1 van de AVG, dan moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen het zwaarst wegen, hebt u het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u hebt gevraagd om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens mogen deze, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

SSL- respectievelijk TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruiken wij op deze pagina een SSL- of een TLS-versleuteling. U kunt zien dat het om een versleutelde verbinding gaat als de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het 'slotje’ dat u in de adresregel ziet.

Als de SSL- of de TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen derden de gegevens die u aan ons stuurt niet meelezen.

 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als het na afsluiten van een overeenkomst waar kosten aan zijn verbonden verplicht is dat u ons uw betaalgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer bij incassomachtiging) verstrekt, dan zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betaling.

Betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) gebeurt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt zien dat het om een versleutelde verbinding gaat als de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het 'slotje’ dat u in de adresregel ziet.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betaalgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden meegelezen.

 

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Wij willen niet dat de in het colofon verplicht bekendgemaakte contactgegevens worden gebruikt voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's gebruiken zogenoemde ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade aan uw eindapparaat veroorzaken. Ze worden hetzij tijdelijk voor de duur van het bezoek (session-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw toestel opgeslagen. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw toestel opgeslagen tot u deze zelf wist of als deze automatisch door uw browser worden gewist.

 

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van derden binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

 

Cookies vervullen diverse functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bijvoorbeeld het winkelmandje of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor de analyse van gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

 

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het proces voor digitale communicatie, om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. voor het winkelmandje) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies om te meten hoeveel bezoekers de website trekt) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG, tenzij er een andere juridische basis wordt aangegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies ten bate van een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG); de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat deze meldt wanneer er cookies worden geplaatst en dit alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, het aannemen van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en activeren dat uw browser de cookies automatisch wist als u die sluit. Als u cookies deactiveert, kan dit de functionaliteit van deze website beperken.

 

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in deze privacyverklaring.

 

Toestemmen met Cookiebot

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Cookiebot om u te vragen om toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften. De leverancier van deze technologie is Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

 

Wanneer u onze website betreedt, wordt een verbinding met de Cookiebot-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere uitleg over het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat Cookiebot een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming(en) te kunnen toewijzen of in te trekken. De aldus verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

 

Wij maken gebruik van de diensten van Cookiebot om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te vragen. De juridische basis hiervoor is art. 6, sub 1, letter c AVG.

 

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt automatisch gegevens in zogenoemde serverlogbestanden en slaat die op; uw browser geeft deze automatisch aan ons door. Het gaat hierbij om:

  • type en versie browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, sub 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website en hiervoor moeten de serverlogbestanden worden bijgehouden.

 

Contactformulier

Als u ons per contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de contactgegevens die u daarop invult, voor verwerking van de aanvraag en ten bate van eventuele opvolgingsvragen bij ons opgeslagen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

 

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b van de AVG, als uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan de overeenkomst voorafgaande acties. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, sub 1, letter f AVG) of van uw toestemming (art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG) als deze van u is gevraagd; de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven in ons bezit tot u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming tot opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na beëindiging van de verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle hieruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

 

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b van de AVG, als uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan de overeenkomst voorafgaande acties. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, sub 1, letter f AVG) of van uw toestemming (art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG) als deze van u is gevraagd; de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

De gegevens die u ons verstrekt bij uw aanvraag, blijven in ons bezit tot u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming tot opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na beëindiging van de verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

 

Registreren op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de website. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel van gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders weigeren wij de registratie.

 

Voor belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld in het aanbod, of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het e-mailadres dat u bij registratie opgeeft om u op deze wijze te informeren.

 

De verwerking van de bij registratie ingevoerde gegevens gebeurt voor de uitvoering van het gebruik waarvoor de registratie nodig is en eventueel ter voorbereiding van verdere overeenkomsten (art. 6, sub 1, letter b AVG).

 

Wij slaan de bij de registratie ingevoerde gegevens op zolang u op deze website geregistreerd bent en wissen deze vervolgens. Wettelijke bewaartermijnen worden niet beïnvloed.

5. Sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de ingevoerde gegevens echter ook naar de VS en aan andere derde landen doorgegeven.

 

Een overzicht van de elementen van het sociale netwerk Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

 

Als het element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u de ‘like’-button van Facebook aanklikt terwijl u aangemeld bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Op deze manier kan Facebook het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens of over het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 

Als er toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken.

 

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de overdracht plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyverklaring bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie, in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Twitter

Aan deze website zijn functies van de aanbieder Twitter verbonden. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

 

Als het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt hierdoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘re-tweet’ worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers gemeld. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens of over hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

 

Als er toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

 

Uw instellingen wat betreft gegevensbescherming bij Twitter kunt u veranderen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

De Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Google Tag Manager dient alleen om de via deze tool geïntegreerde tools te beheren en te laten werken. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

 

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6, sub 1, letter f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse tools op zijn website. Als een desbetreffende toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruik (bijv. device fingerprinting) in de zin van TTDSG omvat. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Met Google Analytics kan de exploitant van de website het gedrag van websitebezoekers analyseren. De exploitant ontvangt dan diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

 

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens aan te vullen en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

 

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google verhinderen als u de browser-plugin downloadt en installeert die u vindt via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse toezichthouder voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

 

Google Ads 

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Google Ads stelt ons in staat om advertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden weer te geven wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als exploitant van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij vaststellen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We vernemen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Nadere informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de ingevoerde gegevens echter ook naar de VS en aan andere derde landen doorgegeven.

 

Met dit instrument kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door de klik op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar onze website. Hiermee kan de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclameactiviteiten worden geoptimaliseerd.

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van de website anoniem en wij kunnen geen conclusies trekken wat betreft de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat deze gegevens echter op en verwerkt ze, zodat er een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook de weergave van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de overdracht plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyverklaring bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie, in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

In de privacyverklaring van Facebook vindt u nadere informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

 

Bovendien kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ deactiveren in het onderdeel instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

 

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

 

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag verkrijgen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen wij o.a. de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functie) van onze websitebezoekers analyseren om onze website beter af te stemmen op de betreffende doelgroepen. Daarnaast kunnen we met behulp van LinkedIn Insight Tags meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook over apparaten heen gebeuren (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie waarmee we gerichte reclame kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de reclamegeadresseerde plaatsvindt.

 

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden over apparaten heen te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe ID’s van de LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd.

 

De gegevens die door LinkedIn worden verzameld, kunnen door ons als exploitant van de website niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op servers in de Verenigde Staten en die gebruiken in het kader van eigen reclamemaatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Juridische basis

Als er toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 TTDSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG; de exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclameacties onder meer op sociale media.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Daarnaast kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn-account koppelt, moet u uitloggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

 

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de op de website aangeboden nieuwsbrief hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de toezending van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van dienstverleners voor nieuwsbrieven, die hieronder worden beschreven.

 

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder hiervan is CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna ‘CleverReach’). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

 

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het bericht met de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kunnen we ook analyseren of een vooraf bepaalde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse door nieuwsbrieven verzonden via CleverReach kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daarvoor voorzien wij in elk bericht met de nieuwsbrief een overeenkomstige link.

 

De gegevens die u ten bate van de toezending van de nieuwsbrief aan ons verstrekt worden totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt bij ons respectievelijk bij de dienstverlener voor de nieuwsbrief opgeslagen en na uw afmelding gewist uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

 

Nadat uw e-mailadres uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief is verwijderd, wordt uw e-mailadres door ons of door de dienstverlener voor de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als in ons belang wat betreft de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, sub 1, letter f AVG). De opslag op de zwarte lijst kent geen tijdslimiet. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, in de mate waarin uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

 

Voor meer details raadpleeg het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

 

Brevo

Deze website maakt gebruik van Brevo voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder hiervan is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straβe 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

 

Brevo is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue GmbH in Duitsland.

 

Gegevensanalyse door Brevo

Met behulp van Brevo kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op die manier kunnen we onder andere vaststellen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

 

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversieratio). We kunnen bijvoorbeeld zien of u na het aanklikken van de nieuwsbrief een aankoop hebt gedaan.

 

Brevo stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen in verschillende categorieën (‘clusters’). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen.

 

Als u geen analyse door Brevo wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daarvoor voorzien wij in elk bericht met de nieuwsbrief een overeenkomstige link.

 

Gedetailleerde informatie over de functies van Brevo vindt u via de volgende link: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

 

Juridische basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sub 6 DSG, art. 6 sub 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Opslagduur

De gegevens die u ten bate van de toezending van de nieuwsbrief aan ons verstrekt worden totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt bij ons respectievelijk bij de dienstverlener voor de nieuwsbrief opgeslagen en na uw afmelding gewist uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

 

Nadat uw e-mailadres uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief is verwijderd, wordt uw e-mailadres door ons of door de dienstverlener voor de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als in ons belang wat betreft de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, sub 1, letter f AVG). De opslag op de zwarte lijst kent geen tijdslimiet. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, in de mate waarin uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

 

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Brevo:
https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ en
https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

 

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

 

8. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Video's van de website YouTube zijn geïntegreerd in deze website. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Wij gebruiken YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen gegevens over de bezoekers van deze website opslaat voordat deze naar de video's kijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het doorgeven van gegevens aan partners van YouTube ook volledig is uitgesloten. Zo maakt YouTube, onafhankelijk van of u een video bekijkt, verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google.

 

Zodra u op deze website een video van YouTube start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server gemeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit vermijden door uit uw YouTube-account uit te loggen.

 

Bovendien kan YouTube na het starten van de video verschillende cookies op uw toestel opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op die manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot misbruik te voorkomen.

 

Het is mogelijk dat er na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet en wij kunnen deze niet beïnvloeden.

 

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Als een desbetreffende toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 6 DSG, art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruik (bijv. device fingerprinting) in de zin van TTDSG omvat. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Maps

Deze pagina gebruikt de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google gebruikmaken van Google Fonts voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

 

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en de goede vindbaarheid van locaties die wij op de website aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Als een desbetreffende toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG en § 25 sub 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruik (bijv. device fingerprinting) in de zin van TTDSG omvat. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

9. eCommerce en aanbieders van betaaldiensten

Gegevensverwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk vormgeven en wijzigen van onze contractuele relaties. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend in de mate waarin dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken en af te rekenen. De juridische basis hiervoor is art. 6, sub 1, letter b AVG.

 

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van de eventueel bestaande wettelijke bewaartermijnen gewist. Wettelijke bewaartermijnen worden niet beïnvloed.

 

Overdracht van gegevens bij afsluiting van de overeenkomst voor webwinkels, handelaren en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf waaraan de levering is toevertrouwd en aan de aanbieder van de betaaldienst die opdracht krijgt voor de afwikkeling van de betaling. Alleen de gegevens die de betrokken dienstverlener nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren, worden doorgegeven. De juridische basis hiervoor is art. 6, sub 1, letter b van de AVG die de gegevensverwerking ter uitvoering van een overeenkomst of de voorbereiding daarvan toestaat. Indien u de desbetreffende toestemming overeenkomstig art. 6, sub 1, letter a van de AVG hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres aan het transportbedrijf waaraan de levering is toevertrouwd overhandigen, zodat zij u per e-mail over de verzendstatus van uw bestelling kunnen informeren; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

Betaaldiensten

Wij integreren betaaldiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, kredietkaartnummer) verwerkt door de aanbieder van de betaaldienst met het oog op de uitvoering van de betaling. Voor deze transacties gelden de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. De samenwerking met de aanbieders van betaaldiensten gebeurt op grond van art. 6, sub 1, letter b van de AVG (afhandeling van de overeenkomst) en in het belang van een vlot, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6, sub 1, letter f AVG). Als voor bepaalde handelingen uw toestemming is vereist, is uw toestemming volgens art. 6, sub 6 DSG, art. 6, sub 1, letter a AVG de juridische basis voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde worden herroepen voor werking in de toekomst.

 

10. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren, bijvoorbeeld per e-mail of post of via het online sollicitatieformulier. Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure verzamelen. Wij waarborgen dat het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens gebeurt overeenkomstig de geldende privacywetgeving en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Als u ons een sollicitatie stuurt, dan verwerken wij uw hiermee verbonden persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumentatie, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken enz.) in de mate waarin dit noodzakelijk is voor het besluit en de motivering voor een arbeidsrelatie. De juridische basis hiervoor is art. 6, sub 1, letter b AVG (voorbereiding op een arbeidsrelatie/algemene voorbereiding op een overeenkomst) en, in de mate waarin u toestemming hebt gegeven, art. 6, sub 1, letter a AVG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Binnen onze onderneming worden uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

 

Indien uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen voor het doel van uitvoering van de arbeidsrelatie.

 

Bewaartermijn van de gegevens

Wanneer wij u geen baan kunnen aanbieden, u een door ons aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, dan behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, sub 1, letter f AVG) maximaal zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons op te slaan. Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumentatie vernietigd. De bewaring dient in het bijzonder ter staving bij een mogelijk juridisch conflict. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van zes maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig juridisch conflict), dan vindt wissing slechts plaats nadat het doel voor de verdere bewaring wegvalt.

 

Bovendien kan een langere bewaring plaatsvinden als u hiervoor toestemming hebt verleend (art. 6, sub 6 DSG, art. 6, sub 1, letter a AVG) of als wissing indruist tegen wettelijke bewaarplichten.

 

Opname in de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, is het mogelijk om u op te nemen in onze kandidatenpool. In het geval van opname worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

 

De opname in de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, sub 6 DSG/art. 6, sub 1, letter a AVG). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

 

De gegevens uit de kandidatenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk gewist.

 

Onze aanwezigheid op sociale media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende social media sites

Gegevensverwerking door sociale media

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken worden onderstaand vermeld.

 

Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen het gedrag van hun gebruikers doorgaans diepgaand analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-content (bijvoorbeeld like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Als u onze sociale media-uitingen bezoekt, veroorzaakt dit talrijke verwerkingsprocessen die relevant zijn wat betreft gegevensbescherming. Enige details:

 

Als u ingelogd bent in uw sociale media-account en onze sociale media-uiting bezoekt, kan de exploitant van het sociale media-platform dit bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter eventueel ook worden verzameld als u niet ingelogd bent of geen account bij het desbetreffende sociale media-platform hebt. Deze gegevensverzameling vindt in dit geval bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw toestel staan opgeslagen of door identificatie van uw IP-adres.

 

Met de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van sociale media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn vastgelegd. Op deze manier kunt u op uw interesses gerichte reclame getoond krijgen, zowel binnen als buiten de desbetreffende sociale media-uiting. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, dan kan de op uw interesses gerichte reclame worden getoond op alle toestellen waarop u bent of was ingelogd.

 

Daarnaast wijzen wij erop dat wij niet alle verwerkingsprocessen op sociale media-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen exploitanten van sociale media-portalen eventueel ook andere verwerkingsprocessen uitvoeren. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van de desbetreffende sociale media-portalen.

 

Juridische basis

Onze sociale media-uitingen hebben een mogelijk brede aanwezigheid op internet tot doel. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, sub 1, letter f van de AVG. De analyseprocessen die sociale netwerken initiëren zijn mogelijk gebaseerd op een andere juridische basis, die de exploitanten van de sociale netwerken moeten aangeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van art. 6, sub 6 DSG, art. 6, sub 1, letter a AVG).

 

Verantwoordelijkheid en inroeping van rechten

Als u een van onze sociale media-uitingen (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, dan zijn wij gezamenlijk met de exploitant van het sociale media-portaal verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die dit bezoek veroorzaakt. In principe kunt u uw rechten (op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar) zowel ten opzichte van ons als ten opzichte van de exploitant van het desbetreffende sociale media-platform inroepen.

 

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale media-portalen hebben. Onze mogelijkheden in dit opzicht zijn voornamelijk afhankelijk van het beleid van de desbetreffende aanbieder.

 

Opslagduur

De gegevens die wij direct via onze aanwezigheid op sociale media verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u van ons vraagt dat wij deze wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw toestel staan, tot u deze wist. Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

 

Wij hebben geen invloed op de opslagduur voor uw gegevens die de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden opslaan. Nadere informatie hierover dient u rechtstreeks op te vragen bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld via hun privacyverklaring, zie onder).

 

Uw rechten

U hebt op elk gewenst moment het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de oorsprong en de ontvanger, en over het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, afscherming, verwijdering, en in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

 

Afzonderlijke sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel bij Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna ‘Meta’). Volgens Meta worden de ingevoerde gegevens ook naar de VS en andere derde landen doorgegeven.

 

Wij hebben met Meta een overeenkomst over gemeenschappelijke verwerking afgesloten (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij of Meta verantwoordelijk zijn als u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt de overeenkomst raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Uw reclame-instellingen kunt u zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 

Twitter

Wij maken gebruik van de berichtendienst Twitter. De aanbieder hiervan is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

 

Uw privacy-instellingen voor Twitter kunt u zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://twitter.com/personalization.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

 

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

 

Instagram

Wij hebben een profiel bij Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

XING

Wij hebben een profiel bij XING. De aanbieder hiervan is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

LinkedIn

Wij hebben een profiel bij LinkedIn. De aanbieder hiervan is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclame-cookies.

 

Als u reclame-cookies van LinkedIn wilt deactiveren, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

De overdracht van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Wij hebben een profiel bij YouTube. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.