Gebruiksvoorwaarden

1. Exploitant en doel

FLYER AG, Schwende 1, 4950 Huttwil, Zwitserland (hierna ‘FLYER e-Bikes’) is de exploitant van deze website. FLYER e-Bikes ontwikkelt, produceert en verkoopt met name elektrische fietsen. Het hoofddoel van deze website is klanten, handelaars en andere belangstellenden te informeren over de producten en activiteiten van FLYER e-Bikes. Tenzij anders aangegeven is het niet de intentie van FLYER e-Bikes dat de gegevens op deze website juridisch bindend zijn. Als u belangstelling hebt voor een bepaald aanbod, dan kunt u zich rechtstreeks richten tot een gespecialiseerde handelspartner van FLYER of tot FLYER e-Bikes.

 

2. Toepassingsgebied

Deze bepalingen gelden voor alle bezoekers van de internetpagina www.flyer-bikes.com inclusief alle bijbehorende subdomeinen (hierna in deze gebruiksvoorwaarden samen ‘Website’ genoemd). Door uw gebruik van de Website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te veranderen, aan te vullen of aan te passen aan veranderde wet- en regelgeving. De gebruiksvoorwaarden kunnen in het bijzonder van tijd tot tijd worden gewijzigd als gevolg van technische of juridische veranderingen. Wij verzoeken u zodoende als gebruiker van onze Website de gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik opnieuw door te lezen en kennis te nemen van wijzigingen en updates.

Als u de Website verlaat, verlaat u het gebied dat onder de controle van FLYER e-Bikes valt. FLYER e-Bikes is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor content buiten de Website. U kunt zien dat u zich op de Website van FLYER e-Bikes bevindt als in de adresregel van uw browser ‘flyer-bikes.com/’ staat.

3. Algemeen

FLYER e-Bikes heeft het recht om content op de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, aan te passen, de beschikbaarheid ervan op te schorten of de content ervan te beperken tot een bepaalde doelgroep.

Als u deze Website bezoekt, gaat u ermee akkoord dat u de Website alleen mag gebruiken voor het doel waar deze voor bestemd is. U verplicht zich ertoe geen delen te raadplegen die voor u niet zijn vrijgegeven, geen wijzigingen aan de Website aan te brengen, storingen te veroorzaken, schadelijke software te verspreiden of gegevens van andere gebruikers te raadplegen of te veranderen.

4. Intellectueel eigendom

De op onze Website te raadplegen merken, logo's, productuitrusting en ‑benamingen, afbeeldingen en teksten, evenals de webpagina's zelf en de lay-out hiervan zijn onderworpen aan auteurs- en merkenrechten evenals andere eigendomsrechten van FLYER e-Bikes (hierna samen ‘Industriële eigendomsrechten van FLYER e-Bikes’ genoemd). Zonder schriftelijke toestemming van FLYER e-‑Bikes of de eigenaar van het desbetreffende merk is gebruik van de Industriële eigendomsrechten van FLYER e-Bikes niet toegestaan. Voor uw eigen gebruik kunt u enkelvoudige kopieën maken van pagina's of delen hiervan, vooropgesteld en in zoverre deze ongewijzigd blijven en de verwijzing naar het auteursrecht van FLYER e-Bikes behouden blijft. Voor commercieel gebruik van de webpagina's of delen hiervan is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FLYER e-Bikes vereist.

 

5. Aanlevering van ideeën

In principe wijzen wij ongevraagde kopij over marketingconcepten, reclame, producten en verpakkingsconcepten af. Als u niettemin FLYER e-‑Bikes ideeën of voorstellen doet toekomen, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het verstrekte materiaal. Vanwege de tijd en de kosten die hiermee zijn verbonden, kunnen wij ongevraagd toegestuurde kopij en materiaal niet terugsturen.

 

6. Inlog voor handelaars

Het deel van de website bestemd voor handelaars is uitsluitend toegankelijk voor de zakelijke partners van FLYER e-Bikes, die hiervoor persoonlijke login-gegevens van FLYER e-Bikes hebben ontvangen.

 

7. Aansprakelijkheid

FLYER e-Bikes geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van ongeacht welke aard die ontstaat door toegang tot onze webpagina's, gebruik hiervan en/of downloaden of opslaan van informatie of programma's. Dit geldt met uitzondering van schadeclaims op grond van overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of inbreuk op fundamentele contractuele verplichtingen (wezenlijke verplichtingen), evenals de aansprakelijkheid voor andere schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid van FLYER e-Bikes, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Fundamentele contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om het doel van het contract te realiseren. Bij inbreuk op fundamentele contractuele verplichtingen zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor aan het contract inherente en voorzienbare schade, als deze door nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij de schadeclaim voortvloeit uit overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving blijven van kracht.

 

8. Links naar aanbiedingen van derden

Alle links en andere verwijzingen op onze webpagina's zijn zorgvuldig gecontroleerd en bevatten voor zover ons bekend geen onrechtmatige content. Gezien de frequente veranderingen van internetcontent verklaren wij uitdrukkelijk dat FLYER e-Bikes geen invloed heeft op de lay-out en de inhoud van de gekoppelde internetpagina's. Zodoende neemt FLYER e-Bikes uitdrukkelijk afstand van alle content op websites van derden en verklaren wij uitdrukkelijk dat dit niet onze eigen content is. Deze verklaring geldt zonder enige uitzondering voor de links op onze webpagina's, maar ook voor alle content van pagina's waar de gebruiker in het geval van doorklikken toegang toe krijgt.

 

9. Onduidelijkheden, fouten en problemen

Als iets u niet duidelijk is, neem dan rechtstreeks contact op met FLYER e-Bikes of met de FLYER-dealer van uw keus.

Als u van mening bent dat het gebruik van de Website van FLYER e-Bikes onbedoelde resultaten oplevert, of als u lekken in de beveiliging vaststelt, dan bent u verplicht dit aan FLYER e-Bikes te melden.

10. Aanvullende bepalingen

Als een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd geldig.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Zwitserse recht. De rechtbanken van de stad Zürich (Zwitserland) zijn bevoegd.