Privacyverklaringen

FLYER AG, Schwende 1, 4950 Huttwil

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

Met de hier volgende informatie krijgt u een beknopt overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In de onder deze tekst opgenomen privacyverklaring vindt u uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming.

 

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens. Zijn contactinformatie vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons deze verstrekt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij een bezoek aan onze website verzameld door onze IT-systemen. In dat geval gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina opent). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website raadpleegt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk gewenst moment het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de oorsprong en de ontvanger, en over het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien hebt u het recht om te vragen dat deze gegevens worden gerectificeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Over bovengenoemde zaken en bij verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

 

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, raadpleging van de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

Er wordt beroep gedaan op de hoster met als doel het uitvoeren van overeenkomsten ten opzichte van potentiële en bestaande klanten (art.6, sub 1, letter b Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals art. 4, sub 3 van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (DSG)) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, sub 1, letter f AVG evenals art. 4 sub 3 DSG).

Onze hoster verwerkt uw gegevens uitsluitend in de mate waarin dit nodig is om zijn diensten te verlenen en te voldoen aan onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

 

Verwerkersovereenkomst

Om verwerking conform de privacyvoorschriften te waarborgen, hebben wij met onze hoster een verwerkersovereenkomst afgesloten.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze webpagina's hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat verzending van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken met zich mee kan brengen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatie over verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens op deze website is:

FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
telefoon: +41 62 959 55 55
E-mail: datenschutz-ch@flyer.ch

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

 

Vertegenwoordiger volgens art. 27 AVG

FLYER Service GmbH
Schänzle 13
71332 Waiblingen 

telefoon: +49 (0)711 73590321
E-Mail: datenschutz-eu@flyer.ch

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Eric Drissler
ED Computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4
DE-51149 Keulen
telefoon: +41 221 28887766
E-mail: datenschutz@edcud.de

 

SSL- respectievelijk TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruiken wij op deze pagina een SSL- of een TLS-versleuteling. U kunt zien dat het om een versleutelde verbinding gaat als de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het 'slotje’ dat u in de adresregel ziet.

Als de SSL- of de TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen derden de gegevens die u aan ons stuurt niet meelezen.

 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als het na afsluiten van een overeenkomst waar kosten aan zijn verbonden verplicht is dat u ons uw betaalgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer bij incassomachtiging) verstrekt, dan zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betaling.

Betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt zien dat het om een versleutelde verbinding gaat als de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het 'slotje’ dat u in de adresregel ziet.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betaalgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden meegelezen.

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige dat u hoeft te doen is ons hier per e-mail van op de hoogte stellen. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Recht van bezwaar tegen verzameling van gegevens in specifieke gevallen evenals tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6, SUB 1, LETTER E OF F VAN DE AVG, DAN HEBT U OP ELK GEWENST MOMENT HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING, STAAT IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, SUB 1, AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, DAN HEBT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT MET INBEGRIP VAN PROFILERING ALS DEZE GEKOPPELD IS AAN DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, SUB 2, AVG).

 

Recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder

In geval van inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar u doorgaans verblijft, uw werkadres of de plaats waar de beweerde inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht op bezwaar geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een derde te laten verstrekken. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dit uitsluitend als het technisch haalbaar is.

 

Informatie, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk gewenst moment recht op kosteloze informatie over de u betreffende opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger hiervan en het doel van de gegevensverwerking, en in voorkomend geval een recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Over bovengenoemde zaken en bij verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen. In de volgende gevallen is er sprake van een recht op beperking van de verwerking:

  • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende de periode van deze controle wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u vragen om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar er wel over moeten beschikken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 sub 1 AVG, dan moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen het zwaarst wegen, hebt u het recht om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u hebt gevraagd om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens mogen deze, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Wij willen niet dat de in het colofon verplicht bekendgemaakte contactgegevens worden gebruikt voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies en toestemming voor cookies

Onze internetpagina's gebruiken zogenoemde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw toestel veroorzaken. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

 

Toestemming voor cookies

Deze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie Plan.Net Suisse AG om u te vragen om toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw toestel en om dit te documenteren overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften. De leverancier van deze technologie is Plan.Net Suisse AG, Kirchenweg 8, CH-8008 Zürich, website:  https://www.plan-net.ch / (hierna Plan.Net Suisse AG).

De CookieConsentTool beheert scripts en cookies van derden waarvoor gegevensbescherming geldt. Instellingen voor specifieke cookie-groepen waarvoor de bezoeker uitdrukkelijk toestemming geeft, worden in de vorm van een configuratie als cookie (CookieConsent) opgeslagen op de client of in de browser. Als u daarna andere pagina's oproept, worden per cookie-groep waarvoor u toestemming hebt gegeven uitsluitend de desbetreffende scripts van de externe aanbieders geladen. Op een getoonde pagina kunnen bezoekers eerder gegeven toestemmingen aanpassen en nieuwe gegevensbeschermingsinstellingen aanbrengen.

De zo ingevulde gegevens worden opgeslagen tot u de CookieConsent op de client of in de browser zelf wist.

Wij maken gebruik van de diensten van Plan.Net Suisse AG om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te vragen. De juridische basis hiervoor is art. 6, sub 1, zin 1, letter c AVG, evenals art. 4 sub 3 DSG.

 

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met Plan.Net Suisse AG een verwerkersovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om een in het kader van gegevensbescherming wettelijk voorgeschreven overeenkomst, die waarborgt dat Plan.Net Suisse AG de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend verwerkt volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt automatisch gegevens in zogenoemde serverlogbestanden en slaat deze op; uw browser geeft deze automatisch aan ons door. Het gaat hierbij om:

  • type en versie browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website en hiervoor moeten de serverlogbestanden worden bijgehouden.

 

Contactformulier

Als u ons per contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de contactgegevens die u daarop invult, voor verwerking van de aanvraag en ten bate van eventuele opvolgingsvragen bij ons opgeslagen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG evenals art. 4, sub 3 DSG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan de overeenkomst voorafgaande acties noodzakelijk is. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang in samenhang met de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, sub 1, letter f AVG evenals art. 4, sub 3 DSG) of van uw toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG) indien deze van u is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven in ons bezit tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na beëindiging van de verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle hieruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten bate van de verwerking van uw vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG evenals art. 4, sub 3 DSG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan de overeenkomst voorafgaande acties noodzakelijk is. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang in samenhang met de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, sub1, letter f AVG evenals art. 4, sub 3 DSG) of van uw toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG) indien deze van u is gevraagd.

De gegevens die u ons verstrekt bij uw aanvraag, blijven in ons bezit tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na beëindiging van de verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

 

Registreren op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de website. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel van gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders weigeren wij de registratie.

Voor belangrijke veranderingen bijvoorbeeld in het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het e-mailadres dat u bij registratie opgeeft om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de bij registratie ingevoerde gegevens gebeurt voor de uitvoering van het gebruik waarvoor de registratie nodig is en eventueel ter voorbereiding van verdere overeenkomsten (art. 6, sub 1, letter b AVG evenals art. 4, sub 3 DSG).

Wij slaan de bij de registratie ingevoerde gegevens op zolang u op deze website geregistreerd bent en wissen deze vervolgens. Wettelijke bewaartermijnen worden niet beïnvloed.

5. Sociale media

Facebook-plugins (like- & share-button)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de ingevoerde gegevens echter ook naar de VS en andere derde landen doorgegeven.

U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of aan de ‘like’-button ('Vind ik leuk’) op deze website. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als u deze website bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u de ‘like’-button van Facebook aanklikt terwijl u aangemeld bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Op deze wijze kan Facebook het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens of over hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan deze website kan koppelen met uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit op uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plugins gebeurt op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een mogelijk grote zichtbaarheid op sociale media. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG); de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

Twitter-plugin

Aan deze website zijn functies van de aanbieder Twitter verbonden. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘re-tweet’ worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers gemeld. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter verstrekt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens of over hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy

Het gebruik van de Twitter-plugin gebeurt op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een mogelijk grote zichtbaarheid op sociale media. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 DSG); de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Uw instellingen wat betreft gegevensbescherming bij Twitter kunt u veranderen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools gebeuren op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG; de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op onze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Op deze wijze wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het verdrag voor de Europese Economische Ruimte aangesloten landen voorafgaand aan de overdracht naar de VS afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de exploitant van de website andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en van internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies verhinderen via de hiertoe geëigende instelling van uw browser-software. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de vastlegging van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen als u de browser-plugin downloadt en installeert die u vindt via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen de vastlegging van gegevens

U kunt de vastlegging van uw gegevens door Google Analytics verhinderen als u op de volgende link klikt. Hierdoor wordt een opt-out-cookie opgeslagen waarmee de vastlegging van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Deactiveren Google Analytics.

Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse toezichthouder voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hiermee kunnen berichten worden opgemaakt die uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van de op interesses gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon te koppelen. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de reclame-instellingen in uw Google-account, of de vastlegging van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals beschreven in het punt ‘Bezwaar tegen de vastlegging van gegevens’.

 

Opslagduur

De door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn verbonden aan cookies, herkenning van de gebruiker (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick-Cookies, Android-reclame), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Nadere informatie hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Google Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google Ads maken wij gebruik van de zogenoemde Conversion-Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker voor afloop van de geldigheidsduur van de cookie bepaalde pagina's van deze website bezoekt, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De via de Conversion-Cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten die besloten hebben Conversion-Tracking toe te passen. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar een pagina die voorzien is van een Conversion-Tracking-Tag. Ze krijgen echter geen gegevens waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, dan kunt u de cookie van Google Conversion-tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser eenvoudig deactiveren. Daarna wordt u niet meer in de Conversion-Tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van Conversion-cookies en het gebruik van deze trackingtools gebeuren op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag teneinde zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG; de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Nadere informatie over Google Ads en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat deze meldt wanneer er cookies worden geplaatst en dit alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, het aannemen van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en activeren dat uw browser de cookies automatisch wist als u deze sluit. Als u cookies deactiveert, kan dit de functionaliteit van deze website beperken.

 

Facebook Pixel

Voor de conversiemeting gebruikt deze website de Facebook-pixel voor acties van bezoekers. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de ingevoerde gegevens echter ook naar de VS en in andere derde landen doorgegeven.

Met dit instrument kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door de klik op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar onze website. Hiermee kan de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclameactiviteiten worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van de website anoniem en wij kunnen geen conclusies trekken wat betreft de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat deze gegevens echter op en verwerkt ze, zodat er een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het Facebook-Gegevensbeleid. Hierdoor kan Facebook de weergave van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel gebeurt op basis van art. 6, sub 1, letter f AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclameacties onder meer op sociale media. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG; de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u nadere informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ deactiveren in het onderdeel instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de op de website aangeboden nieuwsbrief, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de toezending van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u invoert in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG, evenals art.4, sub 3 en 5 DSG). U kunt op elk gewenst moment de gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de optie ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking.

De gegevens die u ten bate van de toezending van de nieuwsbrief aan ons verstrekt worden totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt bij ons respectievelijk bij de dienstverlener voor de nieuwsbrief opgeslagen en na uw afmelding gewist uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

Nadat uw e-mailadres uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief is verwijderd, wordt uw e-mailadres bij ons respectievelijk bij de dienstverlener voor de nieuwsbrief eventueel opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te verhinderen. De gegevens van de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als in ons belang wat betreft de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, sub 1, letter f AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG). De opslag op de zwarte lijst kent geen tijdslimiet. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, in de mate waarin uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

8. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Video's van YouTube zijn geïntegreerd in deze website. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen gegevens over de bezoekers van deze website opslaat voordat deze naar de video's kijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het doorgeven van gegevens aan partners van YouTube ook volledig is uitgesloten. Zo maakt YouTube, onafhankelijk van of u een video bekijkt, verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google.

Zodra u op deze website een video van YouTube start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server gemeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit vermijden door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Bovendien kan YouTube na het starten van de video verschillende cookies op uw toestel opslaan. Met gebruik van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot misbruik te voorkomen. De cookies blijven op uw toestel staan, tot u deze wist.

Het is mogelijk dat er na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet en wij kunnen deze niet beïnvloeden.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, sub 1, letter f van de AVG evenals art. 4 sub 3 en 5 DSG. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG); de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en de goede vindbaarheid van locaties die wij op de website aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, sub 1, letter f van de AVG evenals art. 4 sub 3 DSG. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG); de toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. e-Commerce en aanbieders van betaaldiensten

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend als deze noodzakelijk zijn voor de onderbouwing, inhoudelijke vorm of wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG dat de gegevensverwerking ter uitvoering van een overeenkomst of de voorbereiding daarvan toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend in de mate waarin dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken en af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen worden niet beïnvloed.

 

Overdracht van gegevens bij afsluiting van de overeenkomst voor webwinkels, handelaren en verzending van goederen

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de orderverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf waar de levering van de goederen aan is toevertrouwd, of de kredietinstelling die opdracht krijgt voor de afwikkeling van de betaling. Een andere verstrekking van de gegevens vindt niet plaats, of vindt uitsluitend plaats als u uitdrukkelijk met de verstrekking hebt ingestemd. Verstrekking van gegevens aan derden zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6, sub 1, letter b AVG, evenals art. 4, sub 3 DSG die de gegevensverwerking ter uitvoering van een overeenkomst of de voorbereiding daarvan toestaan.

 

10. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren. We accepteren alleen online sollicitaties via: https://www.flyer-bikes.com/de-de/jobs.
 

Ons vacatureportal wordt beheerd door onze partner Refline AG, Baarermattstraße 10, 6340 Baar, Zwitserland.


In de tekst van het formulier wordt u gevraagd om verschillende persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Bovendien kunt u diverse sollicitatiegerelateerde documenten, zoals curriculum vitae of diploma's, bij het formulier voegen. Deze persoonlijke informatie gebruiken onze partner en wij uitsluitend in overeenstemming met de verklaring inzake gegevensbescherming die u dient goed te keuren door erop te klikken voordat u de sollicitatie verstuurt: https://apply.refline.ch/958231/privacy.html.
 

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens bij onze dienstverlener Refline AG vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming https://www.refline.ch/datenschutzerklaerung.html.

 

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Als u ons een sollicitatie stuurt, dan verwerken wij uw hiermee verbonden persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumentatie, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken enz.) in de mate waarin dit noodzakelijk is voor het besluit en de motivering voor een arbeidsrelatie. De juridische basis hiervoor is § 26 BDSG-neu (Duitse privacywet) naar Duits recht (voorbereiding op een arbeidsrelatie), art. 6, sub 1, letter b AVG evenals art. 4, sub 3 DSG (algemene voorbereiding op een overeenkomst) en, in de mate waarin u toestemming hebt gegeven, art. 6, sub 1, letter a AVG, evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG. U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Binnen onze onderneming worden uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6, sub 1, letter b AVG evenals art. 4, sub 3 DSG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen voor het doel van uitvoering van de arbeidsrelatie.

 

Bewaartermijn van de gegevens

Wanneer wij u geen baan kunnen aanbieden, u een door ons aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, dan behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, sub 1, letter f AVG) maximaal zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons op te slaan. Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumentatie vernietigd. De bewaring dient in het bijzonder ter staving bij een mogelijk juridisch conflict. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van zes maanden nog nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of aanhangig juridisch conflict), dan vindt wissing slechts plaats nadat het doel voor de verdere bewaring wegvalt.

Bovendien kan een langere bewaring plaatsvinden als u hiervoor toestemming hebt verleend (art. 6, sub 1, letter a AVG) of als wissing indruist tegen wettelijke bewaarplichten.

 

Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking door sociale media.

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken worden onderstaand vermeld.

Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen het gedrag van hun gebruikers doorgaans diepgaand analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-content (bijvoorbeeld like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Als u onze sociale media-uitingen bezoekt, veroorzaakt dit talrijke verwerkingsprocessen die relevant zijn wat betreft gegevensbescherming. Enige details:

Als u ingelogd bent in uw sociale media-account en onze sociale media-uiting bezoekt, kan de exploitant van het sociale media-platform dit bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter eventueel ook worden verzameld als u niet ingelogd bent of geen account bij het desbetreffende sociale media-platform hebt. Deze gegevensverzameling vindt in dit geval bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw toestel staan opgeslagen of door identificatie van uw IP-adres.

Met de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van sociale media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn vastgelegd. Op deze manier kunt u op uw interesses gerichte reclame getoond krijgen, zowel binnen als buiten de desbetreffende sociale media-uiting. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, dan kan de op uw interesses gerichte reclame worden getoond op alle toestellen waarop u bent of was ingelogd.

Daarnaast wijzen wij erop dat wij niet alle verwerkingsprocessen op sociale media-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen exploitanten van sociale media-portalen eventueel ook andere verwerkingsprocessen uitvoeren. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van de desbetreffende sociale media-portalen.

 

Juridische basis

Onze sociale media-uitingen hebben een mogelijk brede aanwezigheid op internet tot doel. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, sub 1, letter f van de AVG evenals art. 4 sub 3 DSG. De analyseprocessen die sociale netwerken initiëren zijn mogelijk gebaseerd op een andere juridische basis, die de exploitanten van de sociale netwerken moeten aangeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van art. 6, sub 1, letter a AVG evenals art. 4, sub 3 en 5 DSG).

 

Verantwoordelijkheid en inroeping van rechten

Als u een van onze sociale media-uitingen (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, dan zijn wij gezamenlijk met de exploitant van het sociale media-portaal verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die dit bezoek veroorzaakt. In principe kunt u uw rechten (op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar) zowel ten opzichte van ons als ten opzichte van de exploitant van het desbetreffende sociale media-platform inroepen.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale media-portalen hebben. Onze mogelijkheden in dit opzicht zijn voornamelijk afhankelijk van het beleid van de desbetreffende aanbieder.

 

Opslagduur

De gegevens die wij direct via onze aanwezigheid op sociale media verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag vervalt, u van ons vraagt dat wij deze wissen of u uw toestemming voor de opslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw toestel staan, tot u deze wist. Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, worden niet beïnvloed.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur voor uw gegevens die de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden opslaan. Nadere informatie hierover dient u rechtstreeks op te vragen bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld via hun privacyverklaring, zie onder).

Afzonderlijke sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel bij Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de ingevoerde gegevens ook naar de VS en andere derde landen doorgegeven.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gemeenschappelijke verwerking afgesloten (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij of Facebook verantwoordelijk zijn als u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt de overeenkomst raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Uw reclame-instellingen kunt u zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Twitter

Wij maken gebruik van de berichtendienst Twitter. De aanbieder van deze dienst is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield.

Uw privacy-instellingen voor Twitter kunt u zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://twitter.com/personalization.

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

 

Instagram

Wij hebben een profiel bij Instagram. De aanbieder hiervan is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

XING

Wij hebben een profiel bij XING. De aanbieder hiervan is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

LinkedIn

Wij hebben een profiel bij LinkedIn. De aanbieder hiervan is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. LinkedIn gebruikt reclame-cookies.

Als u reclame-cookies van LinkedIn wilt deactiveren, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Nadere informatie over de wijze waarop deze omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.